База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија
Закон за изменување и дополнување на Законот за поштенските услуги
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
Закон за дополнување на Законот за пратениците
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
Закон за изменување и дополнување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Закон за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој
Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој
Закон за изменување на Законот за трговија на зелени пазари
Закон за јавните набавки
Закон за дополнување на Законот за ученичкиот стандард
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство
Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси
12345...>>
Најнови прописи
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за вршење на погребални услуги, начинот на издавање и одземање на дозволата, како и формата и содржината на регистарот за издадени и одземени дозволи за вршење на погребални услуги
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за управување со гробишта, како и начинот на издавање и одземање на дозволата и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени дозволи за управител со гробишта
Обрасци од Државна изборна комисија
Годишен план за мониторинг на резидуи и недозволени супстанции кај живи животни, производи и суровини од животинско потекло за 2019 година
Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1)
Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ)
Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за надоместокот за регистрација на домен
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати