База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија кај банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за финансирање на Проектот за изградба и модернизација на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и регионалната клиничка болница во Штип
Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција
Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата
Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор
Закон за изменување на Законот за данокот на додадена вредност
Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка
Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување
Закон за изменување и дополнување на Законот за Јавното обвинителство
Закон за престанување на важењето на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на проектот ХЕ Бошков мост кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и АД ЕЛЕМ
Закон за дополнување на Законот за судовите
Закон за изменување и дополнување на Законот за судска служба
Закон за изменување и дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид
Закон за дополнување на Законот за градење
Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање
Закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати