База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија
Закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Кабинетот на министри на Украина за условите за заемни патувања на државјаните
Закон за ратификација на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и Имплементацискиот договор на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила
Закон за изменување и дополнување на Законот за виното
Закон за изменување на Законот за основање на Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка
Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
Закон за Инспекторат за употреба на јазиците
Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите
Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство
Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот
Закон за претворање на побарувањето на Република Северна Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп
Закон за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за развојни политики за јавни финансии и конкурентност
Закон за ратификација на Конвенцијата за намалување на бездржавјанство
Закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала
Одлука за доделување на државната наградата „Св. Климент Охридски" во 2019 година, за највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Северна Македонија
Правилник за општите барања за безбедност на храната во однос на нивоата на референтните вредности за намалување на присуство на акриламид во храната
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 1 влезен во сила
Избришани 0 укинати