База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за полициска соработка
Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа
Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
Закон за изменување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост
Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи
Закон за изменување на Законот за трговија
Закон за изменување и дополнување на Законот за градежните производи
Закон за изменување на Законот за Државен пазарен инспекторат
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва
Закон за изменување и дополнување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
Закон за изменување на Законот за инспекциски надзор
Закон за изменување на Законот за заштита на природата
Закон за поддршка на млади при купување на музички инструменти
Закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
Закон за приватните агенции за вработување
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати