База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за Собранието на Република Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција
Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници
Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување
Закон за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија
Закон за изменување на Законот за вработените во јавниот сектор
Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата
Закон за младинско учество и младински политики
Закон за Ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за отворање на заеднички граничен премин Лојане -Миратовец
Закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Франција која се однесува на средните училишта со франкофонски двојазични паралелки
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија
Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај
Закон за изменување на Законот за Централен регистар на население
Закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност
Закон за изменување на Законот за административни службеници
12345...>>
Најнови прописи
Одлука за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај
Одлука за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата и одобренијата за превоз и набавка на експлозивни материи
Правилник за поблиските услови во поглед на просториите и опремата за производство на вино
Правилник за начинот за пријавување во Регистарот и бришење од Регистарот на производители на вино, потребната документација како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт
Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија
Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија
1
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 5 укинати