База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Босна и Херцеговина за условите за патување на државјаните на двете земји
Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина
Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица
Закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди
Закон за изменување и дополнување на Законот за електронско управување
Закон за изменување на Изборниот законик
Закон за ратификација на Договорот за воена и финансиска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција
Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето
Закон за странци
Закон за инспекцијата на труд
Закон за минимална плата во Република Македонија
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Бугарија за соработка во случај на катастрофи
Закон за ратификација на изменувањата на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, изменет со Одлуката број 1/2018 на Мешовитиот комитет воспоставен со Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција
Закон за високото образование
Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура
Закон за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати