База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување
Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик
Закон за изменување и дополнување на Законот за платите на судиите
Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва
Закон за изменување и дополнување на Законот за судска служба
Закон за изменување на Законот за поштенските услуги
Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка
Закон за изменување и дополнување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа
Закон за дополнување на Законот за лековите и медицинските средства
Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување
Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
Закон за данокот на личен доход
Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно-медицински препарати
Закон за изменување на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата
Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати