База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита
Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата
Закон за изменување на Законот за вработените во јавниот сектор
Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија
Закон за контрола на надворешно трговскиот промет со необработени дијаманти
Закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица
Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу меѓу Владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за основање на културно - информативни центри во Република Северна Македонија и културно - информативни центри во Република Албанија
Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности
Закон за ратификација на Протоколот кој се однесува на дефиниција на поимот „производи со потекло“ и методите на административна соработка кон Договорот за изменување и пристапување кон Централноевропскиот договор за слободна трговија согласно Одлуката на Мешовитиот комитет на Централноевропскиот договор за слободна трговија бр. 3/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
Закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија
Закон за изменување на Законот за волонтерство
Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции
Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем наменет за финансирање на Проектот за изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарини долж Коридорот VIII и автопатот Миладиновци - Штип, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати