База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование
Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование
Закон за воздухопловство
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
Закон за изменување и дополнување на Законот за Инспекторат за употреба на јазиците
Закон за изменување и дополнување на Законот за урбано зеленило
Закон за неевидентирани лица во матична книга на родени
Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана
Закон за изменување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Закон за управување со движењето на предметите во судовите
Закон за јавното обвинителство
Закон за заштита на личните податоци
Закон за изменување и дополнување на Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија
Закон за ратификација на Северноатлантскиот договор
Закон за ратификација на Амандманот кон Монтреалскиот протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка
Закон за ратификација на на Минамата Конвенција за жива
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати