База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон
Закон за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на производите
Закон за изменување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
Закон за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај
Закон за изменување на Законот за пратениците
Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај
Закон за изменување на Законот за заштита на потрошувачите
Закон за изменување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали
Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии
Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за полициска соработка
Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа
Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати