База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Најнови закони
Закон за дополнување на Законот за градење
Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање
Закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид
Закон за изменување и дополнување на Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Законот за ратификација на измените и дополнувањата на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка, извршени со Одлука број 1/2017 на мешовитата комисија на ЕУ-ЕФТА за заеднички транзит
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор
Закон за изменување и дополнување на Законот за академијата за судии и јавни обвинители
Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за унапредување на социјалните услуги
Закон за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај
Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – V фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот
Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на патната делница Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија), кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавно претпријатие за државни патишта
Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон
Закон за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија
Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на производите
Закон за изменување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
12345...>>
Денешна статистика
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Важечки 0 нови прописи
Влезени во сила 0 влезени во сила
Избришани 0 укинати