База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Конвенцијата за физичка заштита на нуклеарниот материјал
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Институција: Собрание на СФРЈ
Службено гласило: Службен лист на СФРЈ
Број на издание: 9
Датум на објавување: 22.02.1985
Датум на стапување во сила:
Почеток на примена:
Датум на престанок на важење:
Нов