База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Конвенцијата за олеснување на меѓународниот пристап до судовите
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Институција: Собрание на СФРЈ
Службено гласило: Службен лист на СФРЈ
Број на издание: 4
Датум на објавување: 15.01.1988
Датум на стапување во сила:
Почеток на примена:
Датум на престанок на важење:
Нов