База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Конвенцијата за граѓанско - правните аспекти на меѓународното грабнување на деца
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Институција: Собрание на Социјалистичка Република Македонија
Службено гласило: Службен лист на СФРЈ
Број на издание: 7
Датум на објавување: 30.01.1991
Датум на стапување во сила:
Почеток на примена:
Датум на престанок на важење:
Нов