База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Ратификација на Ковенцијата за привилегиите и имунитетите на Обединетите нации од страна на Југославија и другите држави
Вид на пропис: Останато
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Федеративна Народна Република Југославија
Институција: Министерство на надворешни работи на ФНРЈ
Службено гласило: Службен лист на ФНРЈ
Број на издание: 55
Датум на објавување: 20.09.1950
Датум на стапување во сила: 18.03.1950
Почеток на примена: 18.03.1950
Датум на престанок на важење:
Активен