База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва
Вид на пропис: Закон
Верзија: Текст измена/дополна
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 64
Датум на објавување: 11.04.2018
Датум на стапување во сила: 19.04.2018
Почеток на примена: 19.04.2018
Датум на престанок на важење:
Активен

Надоврзани закони

Закон за трговските друштва 28 (30.04.2004)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 84 (03.10.2005)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 25 (02.03.2007)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 87 (15.07.2008)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 42 (26.03.2010)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 48 (09.04.2010)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 24 (25.02.2011)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 166 (26.12.2012)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 70 (16.05.2013)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 119 (29.08.2013)
Закон за изменување на Законот за трговските друштва 120 (30.08.2013)
Закон за изменување на Законот за трговските друштва 187 (30.12.2013)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 38 (24.02.2014)
Закон за дополнување на Законот за трговските друштва 41 (27.02.2014)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 138 (17.09.2014)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 88 (28.05.2015)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 192 (05.11.2015)
Закон за дополнување на Законот за трговските друштва 6 (15.01.2016)
Закон за изменување на Законот за трговските друштва 30 (19.02.2016)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 61 (31.03.2016)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 64 (11.04.2018)
Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва 120 (29.06.2018)
Одлука на Уставен суд на Република Македонија, У. бр. 38/2018 од 12 декември 2018 година 239 (25.12.2018)