База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Општата спогодба за привилегиите и имунитетите на Советот на Европа и на Дополнителниот протокол кон Општата спогодба за привилегиите и имунитетите на Советот на Европа
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 69
Датум на објавување: 23.12.1996
Датум на стапување во сила: 31.12.1996
Почеток на примена: 31.12.1996
Датум на престанок на важење:
Активен