База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Европската Конвенција за заштита од мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување и на Протоколот број 1 и Протоколот број 2 кон Конвенцијата
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 23
Датум на објавување: 23.05.1997
Датум на стапување во сила: 31.05.1997
Почеток на примена: 31.05.1997
Датум на престанок на важење:
Активен