База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Институција: Собрание на СФРЈ
Службено гласило: Службен лист на СФРЈ
Број на издание: 7
Датум на објавување: 04.02.1971
Датум на стапување во сила: 12.02.1971
Почеток на примена: 12.02.1971
Датум на престанок на важење:
Активен