База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Меѓународна конвенција за укинување на сите форми на расна дискриминација
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Социјалистичка Република Македонија
Институција: Собрание на Социјалистичка Република Македонија
Службено гласило: Службен лист на СФРЈ
Број на издание: 31
Датум на објавување: 19.07.1967
Датум на стапување во сила: 27.07.1967
Почеток на примена: 27.07.1967
Датум на престанок на важење:
Активен