База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Меѓународната конвенција за сузбивање и казнување на злостроството на апартхејдот
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Институција: Собрание на СФРЈ
Службено гласило: Службен лист на СФРЈ
Број на издание: 14
Датум на објавување: 21.03.1975
Датум на стапување во сила: 29.03.1975
Почеток на примена: 29.03.1975
Датум на престанок на важење:
Активен