База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Të dhënat

Titulli: Уредба за ратификација на Конвенцијата за укинување на потребата од легализација на странските јавни исправи
Lloji i dispozitës: Urdhëresë
Versioni: Teksti burimor
Vlefshmëria territoriale: Republika e Jugosllavisë Federative Popullore
Institucioni: Vlada na FNRJ
Gazetë zyrtare: Fleta Zyrtare RPFJ
Numri i botimit 10
Data e publikimit: 07.03.1962
Data e hyrjes në fuqi
Fillimi aplikimit:
Data e përfundimit të vlefshmërisë:
E Re