База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Уредба за ратификација на Конвенцијата за укинување на потребата од легализација на странските јавни исправи
Вид на пропис: Уредба
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Федеративна Народна Република Југославија
Институција: Влада на ФНРЈ
Службено гласило: Службен лист на ФНРЈ
Број на издание: 10
Датум на објавување: 07.03.1962
Датум на стапување во сила:
Почеток на примена:
Датум на престанок на важење:
Нов